POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z uwagi na to, iż Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. ceni Państwa zaufanie, dlatego pragniemy dołożyć najwyższych starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne.

Mając na uwadze powyższy cel, poniżej przedstawiamy zasady wyjaśniające sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach/Użytkownikach serwisu internetowego Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne sp. z o.o. Dokument ten określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Klientów/ Użytkowników serwera czg.pl.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę www.czg.pl lub korzystając z niej, a także przesyłając do Drukarni jakiekolwiek dane osobowe, Klient/ Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę www.czg.pl, Klient/ Użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119 z 4/05/2016) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie Al. NMP 52.

1.5 Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email rodo@czg.pl.
1.6 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Zasady ochrony danych osobowych

2.1 Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2.2 Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. dane osobowe Klientów/Użytkowników serwisu internetowego www.czg.pl), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Klienta/Użytkownika zgody.

3. Cel wykorzystywania informacji

Dane osobowe Klienta/ Użytkownika przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.,

b) świadczenia usług określonych w zawartej z Klientem umowie,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe Klienta/ Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych

4.1 Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4.3 W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych Klienta/ Użytkownika mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Osobowe Klienta/ Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Pozyskiwanie danych osobowych

6.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

6.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularz wypełniany online – informacje gromadzone są dzięki formularzowi dostępnemu na stronie www.czg.pl, służącemu do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań,
 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej www.czg.pl znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z pracownikami Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.,
 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP Użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp. z o.o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony,
 • podczas korzystania z zasobów strony www.czg.pl gromadzone są informacje o Użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

7. Prawa Klienta/ Użytkownika

7.1 Klientowi/ Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.2 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email rodo@czg.pl.

8. Zakres udostępniania danych osobowych

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Klientów/Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta/ Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

9. Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Pozostałe postanowienia

10.1 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.2 Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10.3 Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Klienci/Użytkownicy serwisu czg.pl zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie www.czg.pl. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z uwagi na to, iż Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. ceni Państwa zaufanie, dlatego pragniemy dołożyć najwyższych starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne.

Mając na uwadze powyższy cel, poniżej przedstawiamy zasady wyjaśniające sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach/Użytkownikach serwisu internetowego Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne sp. z o.o. Dokument ten określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Klientów/ Użytkowników serwera czg.pl.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę www.czg.pl lub korzystając z niej, a także przesyłając do Drukarni jakiekolwiek dane osobowe, Klient/ Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę www.czg.pl, Klient/ Użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119 z 4/05/2016) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie Al. NMP 52.

1.5 Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email rodo@czg.pl.
1.6 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Oświadczenia wyrażenia zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119 z 4/05/2016) informuję, iż administratorem i odbiorcą Pani/Pana danych osobowych (w postaci adresu mailowego, imienia i nazwiska, numeru telefonu) jest Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie Al. NMP 52.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji o ofertach Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Pani/Pana danych osobowych proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. na adres email rodo@czg.pl.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przekazaniu Państwu atrakcyjnych ofert Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w celu otrzymywania informacji o ofertach drukarni. Wyrażam zgodę na używanie przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z poźn. zm.). * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w ramach realizacji usług przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.