REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH PRZEZ DRUKARNIĘ CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA NMP 52, 42-217 CZĘSTOCHOWA

Regulamin świadczenia usług poligraficznych obowiązuje od dnia 01.05.2018r.

Ogólne warunki świadczenia usług poligraficznych mają zastosowanie do wszystkich zamówień, których przedmiotem jest montaż, druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania usług poligraficznych przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp z o.o. zwaną dalej Zleceniobiorcą, zawieranych przez Zleceniobiorcę z innymi osobami lub podmiotami zwanymi Zleceniodawcą.

Zamówienia

Realizacja zlecenia może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej lub e-mailowej.

Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

 • nr oferty handlowej, której dotyczy zamówienie,
 • parametry techniczne usługi poligraficznej (nakład, format, objętość, kolorystyka, typ papieru, sposób oprawy ewentualnie kolory pantone, rodzaj uszlachetniania, zakres numeracji),
 • sposób i termin przekazania materiałów do druku,
 • sposób pakowania,
 • uzgodniony termin wykonania,
 • sposób odbioru lub dostarczenia,
 • uzgodnioną cenę umowną,
 • uzgodniony termin płatności.

Wszelkie modyfikacje zamówienia lub dodatkowe informacje, związane z jego realizacją powinny być dokonywane również w formie pisemnej lub e-mailowej. Modyfikacje w formie ustnej nie są akceptowane i nie stanowią podstawy do złożenia ewentualnej reklamacji.

Realizacja zamówienia

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej według najlepszej swojej wiedzy i według najwyższej w tej mierze staranności oraz mając na względzie ochronę interesów Zleceniodawcy.

Projekty i materiały powinny być dostarczone w formie dokumentów PDF (1.3-1.6, PDF-X) generowanych za pomocą sterownika Adobe PostScript Printer Driver.

Materiały do druku mogą zostać dostarczone w następującej formie:

 • FTP (UWAGA: sam plik graficzny skopiowany na nasz serwer nie jest tożsamy ze złożeniem zamówienia). Przesyłanie plików
 • e-mail
 • na płycie CD, DVD.

Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne błędy w materiałach przekazanych do druku z wyjątkiem sytuacji, gdy skład, łamanie, obróbka tekstowo-graficzna i przygotowanie do naświetlenia są elementem zamówienia.

Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do druku w terminach wynikających z uzgodnionego harmonogramu.

Wszelkie opóźnienia w dostarczeniu materiałów do druku w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych upoważnia Zleceniobiorcę do odpowiedniego wydłużenia terminu wykonania.

Zleceniodawca akceptuje wystąpienie maksimum +/- 1% różnicy ilościowej w stosunku do zamawianego nakładu, jako prawidłowe wykonanie umowy (z wyłączeniem sytuacji gdy przedmiotem zamówienia są druki numerowane i personalizowane).

Zleceniobiorca dopuszcza możliwość obecności przedstawiciela Zleceniodawcy podczas procesu produkcyjnego, w granicach nie utrudniających procesu produkcji, tylko po odpowiednim pisemnym uzgodnieniu tego ze Zleceniobiorcą. Jeżeli Zleceniodawca zamierza być obecny podczas procesu produkcyjnego powinien to zgłosić Zleceniobiorcy w momencie złożenia zamówienia.
W przypadku obecności przedstawiciela Zleceniodawcy podczas procesu produkcyjnego jest on upoważniony do pisemnego akceptowania druku.

W przypadku, gdy Zleceniodawca zrezygnuje i wycofa złożone wcześniej zamówienie, a do momentu rezygnacji wykonane zostały już jakiekolwiek prace związane z realizacją zamówienia, Zleceniobiorca obciąży zamawiającego kosztami według sporządzonej wyceny.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych produktów w celach promocyjnych.

Terminy realizacji

Termin realizacji liczony jest od dnia przekazania kompletnych, prawidłowo przygotowanych materiałów (nie wymagających poprawy) z wyjątkiem sytuacji, gdy zlecenie jest dodrukiem nie wymagającym poprawek w plikach.

Termin realizacji jest uzależniony od specyfiki prac i jest uzgadniany każdorazowo w momencie złożenia zamówienia lub jest określony najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z wyjątkiem, gdy zamówienie dotyczy produkcji ekspresowej, krótszej niż 2 dni. W takim przypadku termin ustalany jest w chwili złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest kilka produktów, określony termin realizacji dotyczy całości zamówienia. Istnieje możliwość częściowego odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z przedstawicielem Zleceniobiorcy.

Wszelkie opóźnienia w dostarczeniu materiałów do druku w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych upoważnia Zleceniobiorcę do odpowiedniego wydłużenia terminu wykonania.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów istnieje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zleceniodawcę i ustalić z nim nowy termin dostawy materiałów. Jednocześnie w takim przypadku Zleceniobiorca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne środki, aby pracę wykonać w jak najkrótszym czasie.

Płatności

Przy realizacji zleceń obowiązują następujące formy płatności:

 • płatność gotówkowa przy odbiorze (wpłata w kasie, płatność za pobraniem),
 • przedpłata na wskazane konto przed wysyłką / odbiorem zamówienia,
 • płatność z odroczonym terminem.

Zleceniobiorca nie wyklucza możliwości zażądania od Zleceniodawcy przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Zleceniodawcy składający zamówienie po raz pierwszy, a mający uzgodnioną płatność z odroczonym terminem, zobowiązani są wraz zamówieniem do przekazania dokumentów rejestracyjnych firmy, takich jak:

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej.

Zleceniodawcy, którzy uzgodnili płatność w formie przelewu zobowiązani są do terminowej zapłaty należności.

Wszelkie zaległości płatnicze ze strony Zleceniodawcy mogą w efekcie skutkować skierowaniem sprawy do windykacji, na drogę sądową oraz wpisaniem firmy do Krajowego Rejestru Długów.

Warunki odbioru

Jeżeli Zleceniodawca nie uzgodnił ze Zleceniobiorcą inaczej, odbiór gotowej produkcji z magazynów Drukarni Zleceniodawca organizuje we własnym zakresie (na własny koszt).

Odbiór towaru z magazynu we własnym zakresie może nastąpić w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Odbiór w innym czasie niż określony jest możliwy, ale musi zostać wcześniej uzgodniony z przedstawicielem Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca może dostarczyć towar we wskazane miejsce zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy po uprzedniej informacji określającej warunki przesyłki oraz po akceptacji kosztów wysyłki określonych przez Zleceniobiorcę (z wyłączeniem sytuacji, gdzie oferowana cena zawierała koszty dostawy, co powinno być określone w formularzu ofertowym dotyczącym realizowanej pracy).

Co do zasady, dla wysyłek realizowanych przez firmę kurierską termin dostawy wynosi nie dłużej niż 24h od momentu wysyłki.

Jeżeli zaistniała zwłoka w dostawie nie wynikająca z winy przewoźnika, Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę.

Na życzenie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może przekazać dodatkowe informacje w postaci numeru listu przewozowego określonej przesyłki.

Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności osoby doręczającej przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki uprasza się o sporządzenie protokołu szkody opatrzonego podpisem osoby dostarczającej przesyłkę. O tym fakcie osoba odbierająca przesyłkę zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę.

Reklamacje

Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej, jak również jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Reklamacje powinny być doręczone Zleceniobiorcy na piśmie w określonych terminach:

reklamacje ilościowe:

 • co do ilości opakowań zbiorczych (paczek) – zgłoszenie podczas odbioru usługi
 • co do zawartości paczek – zgłoszenie do 3 dni roboczych

reklamacje odnośnie jakości druku i oprawy – nie później niż 3 dni robocze od daty odbioru.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji na piśmie w terminie siedmiu dni od jej otrzymania.

Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

Zleceniodawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk offsetowy, dlatego akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji. Warunkiem złożenia reklamacji kolorystycznej jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (proof, cromalin). Dostarczenie odbitki próbnej po wykonanym druku nie jest podstawą do wnoszenia reklamacji.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

Reklamacje dotyczące jakości druku i oprawy będą rozpatrywane w przypadku zwrotu 100% wadliwej produkcji. W przeciwnym wypadku reklamacje będą rozpatrywane negatywnie. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.

Postanowienia końcowe

Zleceniodawca oświadcza iż zapoznał się z warunkami świadczenia usług w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp z o.o. i akceptuje je.

Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu warunków świadczenia usług rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH PRZEZ DRUKARNIĘ CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA NMP 52, 42-217 CZĘSTOCHOWA

Regulamin świadczenia usług poligraficznych obowiązuje od dnia 01.05.2018r.

Ogólne warunki świadczenia usług poligraficznych mają zastosowanie do wszystkich zamówień, których przedmiotem jest montaż, druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania usług poligraficznych przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp z o.o. zwaną dalej Zleceniobiorcą, zawieranych przez Zleceniobiorcę z innymi osobami lub podmiotami zwanymi Zleceniodawcą.

Zamówienia

Realizacja zlecenia może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej lub e-mailowej.

Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

 • nr oferty handlowej, której dotyczy zamówienie,
 • parametry techniczne usługi poligraficznej (nakład, format, objętość, kolorystyka, typ papieru, sposób oprawy ewentualnie kolory pantone, rodzaj uszlachetniania, zakres numeracji),
 • sposób i termin przekazania materiałów do druku,
 • sposób pakowania,
 • uzgodniony termin wykonania,
 • sposób odbioru lub dostarczenia,
 • uzgodnioną cenę umowną,
 • uzgodniony termin płatności.

Wszelkie modyfikacje zamówienia lub dodatkowe informacje, związane z jego realizacją powinny być dokonywane również w formie pisemnej lub e-mailowej. Modyfikacje w formie ustnej nie są akceptowane i nie stanowią podstawy do złożenia ewentualnej reklamacji.